ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi vận hành và cung cấp trang web này cho quý vị theo các Điều khoản sử dụng sau đây và tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.  Khi sử dụng trang web này nghĩa là quý vị cho biết rằng quý vị chấp nhận các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng không sử dụng trang web này nếu quý vị không chấp nhận các Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi, theo quyết định của mình, có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của mình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo, vì vậy quý vị cần định kỳ kiểm tra các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết các thông tin sửa đổi. Việc quý vị tiếp tục sử dụng trang web này sau khi chúng tôi đăng tải các thông tin sửa đổi như vậy sẽ đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi của chúng tôi.

A.  SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trang web này, bao gồm những thông tin trên trang web này, được bảo vệ theo luật bản quyền và thương hiệu thuộc luật pháp Hoa Kỳ và Quốc tế. Chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba là chủ sở hữu của tất cả thông tin trên trang web này và quý vị không có bất kỳ quyền sở hữu nào khi truy cập, tải xuống hoặc in thông tin.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị nhằm các mục đích sau:

·         Cung cấp dịch vụ của chúng tôi

·         Gửi cho quý vị tài liệu, thông tin truyền thông tiếp thị

·         Đáp ứng yêu cầu hoặc giải đáp thắc mắc của quý vị

·         Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng việc tiếp thị trang web của chúng tôi dễ dàng điều hướng và sử dụng

·         Nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp khác

 

Chúng tôi không trao cho quý vị bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào theo bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông tin bí mật thương mại nào, ngoài quyền truy cập, tải xuống và in thông tin hạn chế đối với mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của quý vị. Cụ thể là nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi, quý vị bị cấm sử dụng hoặc sao chép tên, nhãn hiệu, logo, hình ảnh hoặc ảnh chụp đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ phái sinh nào.

B.  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ THỐNG NHẤT TRỌNG TÀI PHÂN XỬ

Ngoại trừ trường hợp và trong phạm vi pháp luật nghiêm cấm, khi sử dụng trang web của chúng tôi và tất cả các dịch vụ được cung cấp theo trang web và bởi đại lý của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ"), nghĩa là quý vị và ĐẠI LÝ đồng ý rằng, nếu xảy ra bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, kiện tụng hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch Vụ hoặc việc vi phạm, thực thi, giải thích hoặc hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào của Chính sách quyền riêng tư (gọi là "Tranh Chấp"), trước tiên cả hai bên phải cố gắng giải quyết Tranh Chấp đó bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản cho bên kia mô tả dữ kiện và hoàn cảnh xảy ra Tranh chấp và cho phép bên nhận thông báo có ba mươi (30) ngày để trả lời hoặc giải quyết Tranh Chấp đó.

Thông báo phải được gửi đến:

·         Đại lý của chúng tôi, theo ghi chú trên trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu "liên hệ với chúng tôi"

Cả quý vị và đại lý của chúng tôi đều phải đồng ý rằng thủ tục giải quyết tranh chấp này là điều kiện phát sinh nghĩa vụ mà cả hai bên phải đáp ứng trước khi một trong hai bên khởi kiện hoặc nộp đơn khiếu nại chống lại bên kia.

NẾU KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐÃ NÓI Ở TRÊN, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN XÉT XỬ DUY NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP ĐÓ THUỘC VỀ TRỌNG TÀI PHÂN XỬ CÓ QUYẾT ĐỊNH RÀNG BUỘC DỰA TRÊN CƠ SỞ TỪNG TRƯỜNG HỢP TRANH CHẤP. TRỌNG TÀI PHÂN XỬ DỰA TRÊN CƠ SỞ TỪNG TRƯỜNG HỢP TRANH CHẤP NGHĨA LÀ QUÝ VỊ SẼ KHÔNG CÓ VÀ TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC PHÂN XỬ KHIẾU NẠI BỞI THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN, VÀ RẰNG QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC TIẾN HÀNH KHỞI KIỆN THEO HÌNH THỨC KIỆN TỤNG TẬP THỂ, HỢP NHẤT HOẶC ĐẠI DIỆN.

Các quyền khác mà quý vị và chúng tôi có tại tòa án sẽ không khả dụng, hoặc sẽ bị hạn chế hơn khi giải quyết tranh chấp theo hình thức trọng tài phân xử, bao gồm các quyền tìm hiểu và kháng cáo. Tất cả các trường hợp tranh chấp như vậy chỉ được đệ trình lên American Arbitration Association, 1633 Broadway, 10th Floor, New York, New York 10019 (www.adr.org) để được trọng tài phân xử theo quy tắc riêng, sau đó sẽ có quyết định có hiệu lực thi hành, trước khi một trọng tài viên được hai bên đồng ý.

Chỉ trọng tài viên, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan nào khác thuộc liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, sẽ có thẩm quyền riêng giải quyết bất kỳ Tranh Chấp nào.

 

C.  TRANG WEB BÊN THỨ BA

Để thuận tiện cho quý vị, chúng tôi cung cấp các liên kết trên trang web này đến các trang web được vận hành bởi các tổ chức khác. Nhiều trang web trong số này nằm ngoài phạm vi kiểm soát của chúng tôi, và các trang web đó có thể có các thông lệ hoặc chính sách khác với các thông lệ hoặc chính sách được mô tả trong các Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi không cam đoan hay bảo đảm về các trang web khác đề cập ở trên hoặc bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên các trang web đó. Ngoài ra, các liên kết từ trang web này không có nghĩa là chúng tôi tài trợ hoặc chứng thực cho các trang web đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả ở các trang web đó. Quý vị cần luôn xem xét Chính sách quyền riêng tư trên bất kỳ trang web nào mà quý vị truy cập.

D.  TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Tất cả các thông tin đại lý được đăng tải trên trang chủ của chúng tôi. Hoạt động đại lý của chúng tôi bao gồm các đại lý, model xe, hàng tồn kho và nội dung tiếp thị được trình bày trên trang web này. Thông tin trong trang web này được cung cấp "nguyên trạng". Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào theo mức độ cao nhất mà luật hiện hành cho phép. Chúng tôi và bất kỳ nhà cung cấp thông tin nào của chúng tôi không đảm bảo dịch vụ của trang web này không có lỗi hoặc không bị gián đoạn. Xin lưu ý tất cả các tuyên bố khước từ trách nhiệm đều dựa trên luật pháp tiểu bang hiện hành hoặc luật pháp và tiêu chuẩn của Hoa Kỳ áp dụng tại thành phố và tiểu bang nơi đại lý của chúng tôi hoạt động. Khách truy cập trang web từ bên ngoài thành phố, tiểu bang hoặc bên ngoài Hoa Kỳ cần biết rằng chúng tôi không cam đoan rằng trang web này và thông tin trên trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các khu vực khác, khách truy cập phải tự mình chịu trách nhiệm trực tiếp việc tuân thủ luật pháp tại địa phương của họ trong phạm vi áp dụng các luật đó.

Tất cả các xe được bán trên cơ sở "nguyên trạng" trừ khi có quy định khác. Ảnh chụp xe có thể không đại diện cho xe thực tế. Giá cả và các ưu đãi đặc biệt có thể thay đổi. Danh sách số dặm là danh sách ước tính và không nhất thiết phải là chỉ số đo đường chính xác. Một số thông tin về xe và giá xe có thể vô tình bị thiếu hoặc không chính xác, và chúng tôi sẽ cố gắng sửa các thông tin sai lệch đó theo cách hợp lý về mặt thương mại sau khi nhận được thông báo của Khách Hàng về các lỗi hoặc thiếu sót đó, nhưng lỗi về giá và lỗi trong danh sách được coi là lỗi không hợp lệ và có thể hoặc không thể được sửa đổi theo quyết định riêng của đại lý chúng tôi.  Nếu trên trang web có sẵn trình tính toán Số tiền thanh toán, quý vị không nên sử dụng để tính chính xác số tiền thực tế. Những thay đổi hàng ngày về hàng tồn kho có thể khiến một số xe được đăng tải trực tuyến không có sẵn ở thực tế.

TRANG WEB NÀY VÀ NHỮNG THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG TRANG WEB CÓ THỂ CÓ LỖI ĐĂNG TẢI KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ LỖI ĐÁNH MÁY. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO CHO TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY, HOẶC NHỮNG THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG TÀI LIỆU NÀY, HOẶC KHẢ NĂNG CÓ THỂ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ LỜI TƯ VẤN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ HOẶC THÔNG TIN NÀO KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ HOẶC GÂY TRANH CHẤP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY. QUÝ VỊ CÔNG NHẬN RẰNG QUÝ VỊ SẼ CHỊU MỌI RỦI RO NẾU TIN VÀO BẤT KỲ LỜI TƯ VẤN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ HOẶC THÔNG TIN NÀO KHÁC NHƯ VẬY. (ĐIỀN TÊN ĐẠI LÝ) CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG XẢY RA LỖI, RẰNG THIẾU SÓT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ VẬN HÀNH TRANG WEB KHÔNG NHIỄM VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.

TRANG WEB NÀY VÀ NHỮNG THÔNG TIN CÓ TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CAM ĐOAN HOẶC ĐẢM BẢO NÀO, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, TÍNH KHÔNG VI PHẠM HOẶC TÍNH PHÙ HỢP NHẰM BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO NGỤ Ý, VÌ THẾ CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ BÊN LIÊN KẾT, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ NÀO CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC QUÝ VỊ HOẶC BẤT KỲ TỔ CHỨC NÀO KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ GÂY RA HOẶC TỔN HẠI KHÁC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỔN THẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, THẤT THOÁT THÔNG TIN HOẶC CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỮ LIỆU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHẢ NĂNG KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC NHÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, NGAY CẢ KHI BẤT KỲ AI TRONG CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG TỔN HẠI ĐÓ.